Điều kiện để được mua nhà ở xã hội

chung cư hacom galacity Ninh Thuận

Theo quy định tại Điều 49, luật nhà ở 2014 thì đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là:

“Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

  1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
  2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
  3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
  4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
  5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
  6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
  7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
  9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
  10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.” 

Các đối tượng mua nhà ở xã hội Hacom Galacity

10 Đối tượng mua nhà ở xã hội được lược thành 5 nhóm chính sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật nhà ở 2014 thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Về mặt giấy tờ pháp lý người mua cần cung cấp đầy đủ, chính xác theo các điều kiện sau:

*Cung cấp giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:

– Cung cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận (3 bản sao công chứng) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 điều 51 của luật nhà ở 2014.

–  Trường hợp đối tượng không có hộ khẩu thường trú theo quy định tại Điểm a Khoản này thì phải có bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh Ninh Thuận.

+ Trường hợp đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

+ Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó;

Đối tượng mua nhà ở xã hội tại Hacom Galacity

Người mua nhà ở xã hội cần có giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập

*Chứng minh nguồn thu nhập:

– Có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

– Hoặc tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định, ngoài ra trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân dưới 10 m2/người.