Ninh Thuận: Nho & Các Sản Phẩm Nho

Khi nói đến Ninh Thuận ai ai cũng nhớ đến nơi này là quê hương của cây nho tại Việt Nam, phần lớn khách du lịch đến Ninh thuận ngoài việc tham quan và nghỉ dưỡng, du khách không nên bỏ lỡ việc dạo quanh các vườn nho trĩu quả, được trồng thành giàn, tự tay chọn những chùm nho tươi thưởng thức, cảm nhận hương vị tuyệt vời của nho Ninh Thuận và mua một ít nho tươi hoặc các sản phẩm từ nho để làm quà cho người thân.

Có thể nói khí hậu và điều kiện Ninh Thuận rất thích hợp cho cây nho sinh trưởng và phát triển. Cùng với sự phát triển của xã hội cũng như sự tiến bộ, đổi mới ở nông thôn nên diện tích nho ở Ninh Thuận ngày càng có xu hướng tăng lên với diện tích lớn. Tại Ninh Thuận nho được trồng vào hai mùa, mùa chính là vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, đây là thời điểm mà nho có thể sinh trưởng và phát triển tốt, mùa còn lại thì khâu chăm sóc vất vả, kỳ công hơn.

Nho Ninh Thuận thu hoạch ba vụ/năm, có hương vị đặc trưng hơn các loại nho khác. Với vị ngọt hơi chua nhẹ, vỏ mỏng và có hạt nên khi thưởng thức chắc chắn sẽ nhớ mãi. Có nhiều giống khác nhau nhưng trong đó có hai loại nổi tiếng là nho đỏ và nho xanh. Nho đỏ có dạng hình cầu, khi chín vỏ có màu đỏ hoặc đỏ thẫm trong rất đẹp mắt. Nho xanh có vỏ dày hơn nho đỏ, khi chín quả ngả sang xanh phơn phớn vàng.

Là một trong những loại quả có giá trị dinh dưỡng quý giá bởi chúng chứa nhiều lượng dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như: đường gluco và fructose dễ hấp thụ, các vitamin và khoáng chất có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại sự xâm nhập của các loại virus; polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào và các nguyên sinh chất trong cơ thể; chất chống oxy hóa và các axit béo thiết yếu giúp duy trì một làn da luôn tươi trẻ, giúp ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da, phòng chống và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, giảm lượng cholesterol trong máu,… Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều sản phẩm được chế biến từ nho như rượu nho, mật nho, nho khô,… rất tiện dụng và cho giá trị dinh dưỡng cao.

Cục sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 194/QĐ-SHTT ngày 07/02/2012 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00030 cho sản phẩm nho Ninh Thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận”. Góp phần nâng cao uy tín và phát triển thương hiệu cho nho Ninh Thuận.

Hãy thưởng thức nho và dùng các sản phẩm chế biến từ nho Ninh Thuận mỗi ngày, để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể nhằm chăm sóc sức khỏe cho bạn, người thân và gia đình./.

Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

——————————————————————————————————————————————

Ninh Thuan Province: Grapes and products from grapes

          When mentioning to Ninh Thuan, everyone knows that this is the homeland of grapes in Viet Nam; most of visitors travel to Ninh Thuan, besides visit and relax, they should not miss to walk around the heavily laden vineyards, which are planted into trellis, hand-pick the bunches of fresh grapes to enjoy, feel the great taste of Ninh Thuan grapes, and buy some bunches of fresh grapes or products from grapes as a gift for family.

It can say that the climate and condition in Ninh Thuan are very suitable for the growth and development of grapes. Along with the social development and the countryside development, so the acreage of vineyards in Ninh Thuan tends to increase larger. In Ninh Thuan, grapes are planted in two seasons, major season is in dry season from November to April in following year, this is the time that grapes can grow and develop well; and in another one, the caring stage is more hardship and difficult.

Grapes in Ninh Thuan are harvested 3 crops per year; their tastes are more special than other grape breeds. Grapes are sweet and light sour, thin peel, and they have seeds inside, so when being eaten, you are assured to remember forever. There are many breeds of grapes, but there two most famous ones are red grapes and green grapes. Red grapes are sphere shape; when ripening, they are red or dark red, very nice. Green grapes’ skin is thicker than red ones; when ripening, they change color to light yellow.

Grape is one of the fruits which has precious nutritional value because it contains a lot of essential nutrition substances such as: easy absorbed glucose and fructose, vitamins and minerals effect to improve the body resistance – to prevent the infiltration of viruses; polyphenol effects against the oxidation, to protect the body’s cells and primitive substances; oxidation substance and essential fat acids that help body to maintain the youthful skin, to prevent the aging, to aestheticize skin, to prevent and assist towards the cardiovascular diseases, to reduce the blood’s cholesterol… In addition, there are many products processed from grapes such as: wine grapes, nectar grapes, dried-grapes… they are very useful and have high nutritional value.

Department of Intellectual Property Ownership issued the Decision number 194/QĐ-SHTT on 07/02/2012 about granting the Certificate of geographical indicator Registration Number 00030 towards the Ninh Thuan’s grapes product. People’s Committee of Ninh Thuan Province is the institution which manages the geographical indicator “Ninh Thuan”, contribute to develop the Ninh Thuan grapes trademark.

Let enjoy and consume the products processed from Ninh Thuan grapes every day to supplement the nutrition for body, to take care of your health, your family, and your relatives.

——————————————————————————————————————————————

Ниньтхуан: Виноград и изделия из винограда

При упоминании в Ниньтхуан, каждый знает, что это родина винограда во Вьетнаме; большинство посетителей поездки в Нинь Туан, кроме посещения и расслабиться, они не должны пропустить ходить по нагруженный виноградников, которые посажены в решетке, ручная подобрать букеты свежего винограда, чтобы насладиться, почувствовать великолепный вкус Нинь Туан винограда и купить букеты свежего винограда или продуктов из винограда в качестве подарка для семьи.

Это можно сказать, что климат и состояние в Ниньтхуан очень подходит для роста и развития винограда. Наряду с социальным развитием и развитием сельской местности, так что площади виноградников в Ниньтхуан имеет тенденцию к увеличению больше. В Ниньтхуан, виноград высаживают в два года, главным сезон в сухой сезон с ноября по апрель следующего года, это время, что виноград может расти и хорошо развиваться; и в другом, заботливый этап является более трудных условиях и сложно.

Виноград в Ниньтхуан собирают 3 урожая в год; их вкусы более особенным, чем другие породы винограда. Виноград сладкий и кислый свет, тонкий корки, и у них есть семена внутри, поэтому, когда быть съеденным, вы уверены, чтобы помнить вечно. Есть много сортов винограда, но есть два самых известных из них красный виноград и зеленый виноград. Красный виноград являются сфера форма; когда созревания, они красного или темно-красный, очень приятно. Кожа зеленого винограда “толще, чем красные; когда созревания, они меняют цвет на светло-желтый.

Виноград является одним из плодов, которые имеет драгоценное питательную ценность, потому что он содержит много эфирных питания веществ, таких как: легко поглощается глюкоза и фруктоза, витамины и минералы эффект для улучшения сопротивляемости организма – для предотвращения проникновения вирусов; полифенолов эффекты против окисления, чтобы защитить клетки организма и примитивные вещества; Вещество окисление и эфирные жирные кислоты, которые помогают организму для поддержания молодости кожи, чтобы предотвратить старение, эстетизировать кожу, чтобы предотвратить и помочь в направлении сердечно-сосудистых заболеваний, для снижения уровня холестерина в крови; … Кроме того, есть много продуктов, произведенным из винограда таких как: виноград, вино нектар винограда, сушеные виноград … они очень полезны и имеют высокую питательную ценность.

Департамент собственности интеллектуальной собственности выдал Решение № 194 / QĐ-SHTT на 07/02/2012 о предоставлении сертификата географического индикатор регистрационный номер 00030 к винограда продукта Ниньтхуан в. Народный комитет Ниньтхуан является учреждением, которое управляет географическое индикатор “Ниньтхуан”, способствуют развиваться Нинь Туан виноград товарный знак.

Давайте наслаждаться и потребляют продукты, полученные от Ниньтхуан винограда каждый день, чтобы дополнить питание для тела, чтобы заботиться о своем здоровье, о своей семье, и вашим близким.

Nguồn: ninhthuantourist.com